Αποτελέσματα

Παρουσίαση των Παραδοτέων του έργου και εισαγωγή στην Πλατφόρμα Europa Square.

Έκθεση Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και Πλαίσιο Μεταφοράς

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία επιθυμούν να μεταφέρουν την καλή πρακτική «Crowddreaming: I giovani co-creano cultura digitale», η οποία δημιουργήθηκε αρχικά για ιταλικά σχολεία, στο εθνικό τους πλαίσιο.

Το παρόν έγγραφο περιέχει μια εισαγωγή στη μέθοδο “Crowddreaming”, την ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών σχολείων από τις συμμετέχουσες χώρες, και το επιχειρησιακό πλαίσιο για τη μεταφορά της καλής πρακτικής.

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη (Training Toolkit)

Η παρούσα Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη παρέχει μια επισκόπηση του έργου “Crowddreaming και έχει σχεδιαστεί” με σκοπό να βοηθά τους-ις εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες, τους δασκάλους και άλλους-ες εκπαιδευτικούς στη δημιουργία μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.

Περιέχει ένα εκπαιδευτικό πλάνο, οδηγίες, Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (δωρεάν εργαλεία, δείγματα και πρότυπα), και μαθησιακά αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική πορεία.

Πρόγραμμα Σπουδών (Curriculum) για Εκπαιδευτικούς

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, και την προετοιμασία τους για παροχή υποστήριξης στους-ις νέους-ες για την ανάπτυξη έργων ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ενότητες:

  • Η Τέχνη της μεθόδου “Crowddreaming”
  • Ανάπτυξη Έργων
  • Ψηφιακά Εργαλεία για Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου
  • Ψηφιακή Αφήγηση
  • Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
  • Αλφαβητισμός στα ψηφιακά μέσα

Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) του CDDC

Το MOOC που έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνει 6 ενότητες (Η Τέχνη της μεθόδου “Crowddreaming”, Ανάπτυξη Έργων, Ψηφιακά Εργαλεία για Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου, Ψηφιακή Αφήγηση (Storytelling), Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αλφαβητισμός στα ψηφιακά μέσα) και προσφέρεται σε 5 γλώσσες: Αγγλικά, Κροατικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Λετονικά.

Κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί με βάση συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και μαθησιακούς στόχους, και αποτελείται από σχετικούς Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OERs), φόρουμ συζήτησης και δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης. Λόγω αναβαθμίσεων, το MOOC δε θα είναι διαθέσιμο έως τις 10 Απριλίου 2021.

Σύνδεσμος για το MOOC

Έκθεση για το Σχεδιασμό, την Εφαρμογή και την Παράδοση του MOOC

Η κοινοπραξία του έργου CDDC έχει αναπτύξει ένα Πρόγραμμα Σπουδών και ένα Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) για εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων σχετικά με νέες απαιτούμενες διεπιστημονικές δεξιότητες, όπως ψηφιακά εργαλεία, ψηφιακή αφήγηση και Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality-AR).

Μέσω του MOOC, οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν για το πώς να χρησιμοποιούν απλά AR και άλλα ψηφιακά εργαλεία στην τάξη, προκειμένου να εισαγάγουν τη θεματική της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στους-ις μαθητές/ μαθήτριές τους και να τους υποστηρίξουν στην ανάπτυξη σκηνών ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η παρούσα έκθεση περιγράφει την ανάπτυξη του MOOC και αξιολογεί το σχεδιασμό και την παράδοσή του χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους δείκτες.

Coming soon.

Έκθεση Πειραματισμού (Experimentation)

Το παρόν έγγραφο επεξηγεί τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση εργαστηρίων με τους-ις νέους-ες.

Περιέχει επίσης αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους-ις νέους-ες που συμμετείχαν στα εργαστήρια, τους-ις εκπαιδευτικούς που διεξήγαγαν τα εργαστήρια, και τους εθνικούς εκπαιδευτές που διευκόλυναν την πιλοτική φάση στις χώρες εταίρους τους.

Η υγειονομική κρίση COVID-19 είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην πιλοτική φάση.

Επομένως, η έκθεση περιλαμβάνει τόσο την περιγραφή της προγραμματισμένης και προσαρμοσμένης μεθοδολογίας, καθώς και ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στα αποτελέσματα του COVID-19 κατά την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας “Crowddreaming”.

Coming soon.

Προτάσεις Πολιτικής (Policy Recommendations)

Coming soon.

Η Τέχνη του “Crowddreaming”

Το παρόν εγχειρίδιο συστηματοποιεί ένα σύνολο διαισθήσεων, ιδεών, πρακτικών και εμπειριών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εκδόσεων του «Crowddreaming: i giovani co-creano cultura digitale», που διοργανώθηκε στην Ιταλία από το φορέα “Stati Generali dell’Innovazione association for the Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities School network”.

Η Τέχνη του “Crowddreaming” παρέχει εργαλεία και μεθόδους που επιτρέπουν στους-ις εκπαιδευτικούς και τους-ις μαθητές/ μαθήτριες να συν-δημιουργούν ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους, σύμφωνα με μια ελκυστική διαδικασία η οποία “μιμείται” την παραγωγή των κινηματογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ.

The Art of Crowddreaming (online resource)